Podmienky používania

Podmienky používania

Tieto podmienky používania služby („podmienky“) upravujú Váš prístup a používanie všetkých služieb Bitguard™, preto si ich prosím dôkladne prečítajte pred tým, ako začnete službu používať.

 

Používaním služby dávate súhlas, že sa zaväzujete dodržiavať tieto podmienky v plnom rozsahu.

Ak používate služby v mene organizácie, potom súhlasíte s týmito podmienkami v mene celej organizácie a garantujete, že máte právo zaviazať danú organizáciu k dodržiavaniu týchto podmienok. V takomto prípade sa „Vy“ a „Vaše“ vzťahujú na danú organizáciu.

Služby môžete používať len v súlade s týmito podmienkami.

Služby môžete používať len ak ste oprávaný uzavrieť s Bitguard™ zmluvu a nie ste obmedzený žiadnymi platnými zákonmi. Služby sa môžu časom meniť, ako budeme vylepšovať a pridávať nové funkcie. Služby môžu byť kedykoľvek úplne zastavené, čiastočne zastavené alebo upravené bez toho aby sme Vás vopred upozornili. Podľa uváženia tiež z našich služieb môžeme odstrániť akýkoľvek obsah.

 

Vaše súbory a ochrana súkromia

Používaním našich služieb nám poskytujete informácie, súbory a priečinky, ktoré dávate Bitguard™ (“Vaše súbory”). Vlastníctvo Vašich súborov ostáva Vašim. My si nenárokujeme akékoľvek vlastnícke právo na akúkoľvek časť Vašich súborov. Tieto podmienky nám neposkytujú akékoľvek práva na Vaše súbory alebo duševné vlastníctvo s výnimkou obmedzených práv, ktoré sú potrebné na prevádzku služieb, ako je nižšie vysvetlené. Je možné, že budeme potrebovať Váš súhlas aby sme mohli urobiť veci s Vašimi súbormi, o ktoré nás žiadate. Napríklad hosťovanie súborov alebo ich zdieľanie podľa Vášho uváženia. Toto sa vzťahuje na produktové služby, ktoré vidíte, napríklad náhľady obrázkov alebo náhľady dokumentov. Zároveň to zahŕňa rozhodnutia o dizajne, ktoré robíme za účelom technickej správy našich služieb, napríklad nadbytočná záloha dát pre ich zabezpečenie. Dávate nám nevyhnutný súhlas, ktorý potrebujeme na to, aby sme mohli robiť tieto veci pre zabezpečenie služieb. Tento súhlas tiež zahŕňa dôveryhodné tretie strany, s ktorými spolupracujeme pre zabezpečenie služieb.

Aby bolo jasno, okrem zriedkavých výnimiek, ktoré sú zadefinované v zásadách ochrany osobných údajov, bez ohľadu na to ako sa služby zmenia, nebudeme zdieľať Váš obsah s tretími stranami, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, za akýmkoľvek účelom, pokým nám tak neprikážete Vy. Zásady ochrany osobných údajov tiež uvádzajú ako vo všeobecnosti zbierame a používame Vaše informácie.

Ste výhradne zodpovedný za Vaše konanie, obsah Vašich súborov a priečinkov, a Vašu komunikáciu s ostatnými osobami počas používania služieb. Napríklad ste zodpovedný zabezpečiť, že máte oprávnenie alebo splnomocnenie zaviazať sa dodržiavať tieto podmienky.

Na základe nášho uváženia môžeme posúdiť či verejne dostupný obsah zodpovedá zásadám našej komunity, avšak potvrdzujete, že Bitguard™ nemá povinnosť sledovať akékoľvek informácie v službách. Nie sme zodpovední za presnosť, úplnosť, primeranosť alebo legálnosť súborov, príspevky užívateľov alebo iné informácie, ku ktorým máte prístup prostredníctvom služieb.

 

Zdieľanie

Služby poskytujú funkcie, ktoré Vám dovoľujú zdieľať Vaše súbory s inými osobami alebo ich urobiť verejnými. Je množstvo vecí, ktoré môžu užívatelia robiť s Vašimi súbormi (napríklad kopírovanie, úprava, zdieľanie). Prosím dôsledne zvážte, čo sa rozhodnete zdieľať alebo zverejniť. Bitguard™ nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto aktivity.

 

Úpravy

Čas od času môžeme tieto podmienky upraviť, ale najnovšia verzia bude vždy dostupná na našej webstránke. Ak budete používať naše služby aj po tom, čo upravené podmienky vstúpili do platnosti, dávate tým súhlas, že sa zaväzujete dodržiavať tieto upravené podmienky. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte,  prosím prestaňte používať služby.

 

Softvér a Aktualizácie

Niektoré z našich služieb si vyžadujú stiahnutie softvérového balíčka klienta („softvér“). Bitguard™ Vám týmto poskytuje limitovanú, nevýhradnú, neprenosnú a neodvolateľnú licenciu na používanie softvéru, výsostne pre prístup k službám. Vaša licencia pre používanie softvéru je automaticky zrušená v prípade, že porušíte tieto podmienky spôsobom, ktorý ohrozuje naše práva duševného vlastníctva. Týmto si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú vyslovene dané v týchto podmienkach. Nesmiete robiť spätné inžinierstvo alebo dekompiláciu softvéru,  ani sa o to nesmiete snažiť a ani komukoľvek v tejto činnosti pomáhať. Keď je dostupná nová verzia softvéru, naše služby automaticky zaktualizujú softvér na vašom zariadení. Váš súhlas s týmito aktualizáciami je vyžadovaný týmito podmienkami.

 

Bezpečnosť účtu

Ste zodpovedný za zabezpečenia hesla, ktoré používate pre prístup do služieb a súhlasíte s tým, že heslo neodhalíte akýmkoľvek tretím stranám. Ste zodpovedný za akúkoľvek aktivitu na Vašom účte, bez ohľadu na to, či ste túto aktivitu odsúhlasili alebo nie. V prípade akejkoľvek neoprávnenej aktivity na Vašom účte by ste mali okamžite kontaktovať Bitguard™.

 

Vaše všeobecné povinnosti

Súbory a iný obsah v službách môže byť chránený právami duševného vlastníctva a inými právami. Prosím nekopírujte, nenahrávajte, nesťahujte alebo nezdieľajte súbory, ak na to nemáte právo. Vy, nie Bitguard™, budete plne zodpovedný za to, čo kopírujete, zdieľate, nahrávate, sťahujete alebo inak používate, zatiaľ čo používate služby. Na služby nesmiete nahrávať spyware alebo iný škodlivý softvér.

Vy, nie Bitguard™, ste zodpovedný za údržbu a ochranu všetkých Vašich súborov. Bitguard™ nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo poškodenie Vašich súborov alebo náklady spojené so zálohovaním alebo obnovením ktorýchkoľvek Vašich súborov.

Ak sa zmenia Vaše kontaktné informácie alebo iné informácie ohľadom Vášho účtu, musíte nás ihneď informovať a zabezpečiť, aby boli Vaše informácie vždy aktuálne.

 

Obmedzenie zodpovednosti

SLUŽBY A SOFTVÉR SÚ POSKYTOVANÉ TAKÉ AKÉ SÚ, NA VAŠU ZODPOVEDNOSŤ, BEZ VYSLOVENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. TAKTIEŽ ODMIETAME AKÉKOĽVEK GARANTOVANIE ZÁRUK OHĽADOM PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.

Bitguard™ nie je zodpovedný za akékoľvek chyby na Vašom počítači, stratu, poškodenie dát alebo iné poškodenie ako dôsledok Vášho vstupu alebo používania služieb, softvéru.

BITGUARD™, JEHO SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI, VEDENIE, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA ALEBO POBERATELIA LICENCIÍ NIE SÚ ZODPOVEDNÍ V PLNOM ROZSAHU PRÁVA ZA:

 1. AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, VZOROVÉ ALEBO VÝSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY POUŽÍVANIA, DÁT, OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO ZISKU) ŠKODY, BEZ OHĽADU NA PRÁVNU TEÓRIU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOL BITGUARD™ VAROVANÝ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKôD A AJ V PRÍPADE, ŽE NÁPRAVA NESPLNÍ SVOJ PôVODNÝ ÚČEL;
 2. ZA VŠETKY PRÁVNE NÁROKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ K SLUŽBÁM S HODNOTOU VäČŠOU AKO 20€ ALEBO SUMOU, KTORÚ STE ZAPLATILI BITGUARD™ ZA POSLEDNÉ TRI MESIACE SLUŽIEB, O KTORÉ SA JEDNÁ.
 

Ukončenie

Kedykoľvek môžete prestať požívať naše služby. Rezervujeme si právo kedykoľvek čiastočne alebo úplne pozastaviť naše služby, s alebo bez udania príčiny a s alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Napríklad môžeme čiastočne pozastaviť alebo zrušiť Váš účet, ak nedodržujete tieto podmienky alebo používate naše služby spôsobom, z ktorého nám môžu plynúť právne následky alebo narušiť používanie služby inými užívateľmi. Ak čiastočne pozastavíme alebo zrušíme Váš účet, pokúsime sa upozorniť Vás vopred a budeme sa snažiť pomôcť Vám obnoviť Vaše dáta, i keď sa môžu vyskytnúť prípady (napríklad opakované alebo očividné porušovanie týchto podmienok, príkaz súdu alebo ohrozovanie iných užívateľov) kedy dôjde k zrušeniu okamžite. Ak zrušíme Váš účet v dôsledku porušenia týchto podmienok, nebude Vám poskytnutá žiadna náhrady akýchkoľvek zaplatených poplatkov Bitguard™ vzťahujúcich sa na naše služby. Ak zrušíme Váš účet z iného dôvodu ako porušenie týchto pravidiel alebo ako dôsledok nášho uváženia, potom Vám môžeme vrátiť nepoužitú časť poplatkov zaplatených za služby na princípe paušálu.

 

Právomoc

TIETO PODMIENKY A POUŽÍVANIE SLUŽIEB A SOFTVÉRU BUDÚ UPRAVOVANÉ PLATNÝMI ZÁKONMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY S VÝNIMKOU ROZPOROV PRÁVNYCH PREDPISOV. VŠETKY NÁROKY VSTAVAJÚCE Z ALEBO VZŤAHUJÚCE SA K TÝMTO PODMIENKAM ALEBO SLUŽBÁM ALEBO SOFTVÉRU MUSIA BYŤ RIEŠENÉ SÚDNYM SPOROM VÝLUČNE NA SÚDOCH V BANSKEJ BYSTRICI, SK PRIČOM OBE STRANY SÚHLASIA S DANÝM MIESTOM A OSOBNÝM ZASTÚPENÍM NA TOMTO MIESTE.

Tieto podmienky predstavujú úplnú a výsostnú dohodu medzi Vami a Bitguard™ s prihliadnutím na služby a majú prednosť a nahrádzajú akékoľvek iné dohody a podmienky vzťahujúce sa na služby. Tieto podmienky nevytvárajú žiadne práva pre tretie strany. Zanedbanie Bitguard™ vymáhať odmenu sa neberie ako vzdanie sa tohto nároku a môže tak učiniť neskôr. Ak je odmena nevymáhateľná, zostávajúca odmena dohody ostáva v plnej miere platná a bude nahradená vymáhateľnou podmienkou, ktorá odráža čo najviac náš zámer. Nie ste oprávnený pridať si vlastné práva do týchto podmienok, pričom každý takýto pokus bude neplatný, avšak Bitguard™ môže dať práva ktorejkoľvek zo sesterských spoločností alebo akémukoľvek nástupcovi v záujme akéhokoľvek obchodovania, ktoré je asociované so službami. Bitguard™ a Vy nie ste právnymi partnermi alebo zástupcami. Náš vzťah má povahu nezávislých dodávateľov.

 

Bezplatná skúšobná lehota

Ak sú služby ponúkané v podobe bezplatnej skúšobnej lehoty, platby budú stiahnuté za prvý mesiac, štvrťrok alebo rok v momente, keď zadáte Vaše fakturačné údaje počas bezplatnej skúšobnej lehoty. Obnova zmluvy sa udeje mesiac, štvrťrok alebo rok po ukončení bezplatnej skúšobnej lehoty.

Ak si želáte ukončiť svoju zmluvu počas skúšobnej lehoty, môžete tak urobiť písomným upozornením pred koncom bezplatnej skúšobnej lehoty alebo pred tým, ako uskutočníte platbu. Ak si službu nezrušíte pre vypršaním bezplatnej skúšobnej lehoty, poplatky za prvý mesiac, štvrťrok alebo rok sa stanú splatnými.

 

Záruka vrátenia peňazí

Niektoré služby sú propagované so zárukou vrátenia peňazí. Aby Vám finančné prostriedky boli navrátené v rámci garancie, musíte nás písomne informovať pred koncom propagovanej doby záruky vrátenia peňazí. Ak si nebudete nárokovať vrátenie poplatkov počas tohto obdobia, potom zanikne Váš nárok na splatnosť týchto finančných prostriedkov. Záruka vrátenia peňazí sa neposkytuje v kombinácii s bezplatnou skúšobnou lehotou. Ak zaplatíte za naše služby počas alebo na konci bezplatnej skúšobnej lehoty, potom záruka vrátenia peňazí nebude platná.

 

Poplatky

Všetky Vaše poplatky za Bitguard™ služby majú byť v súlade s cenníkom služieb a poplatkov, ktorý je čas od času zverejnený na našej webstránke, pričom si vyhradzujeme právo chýb a opomenutí. Poplatky majú byť zaplatené pred poskytnutím Bitguard™ služieb. 80% poplatkov za prvý rok používania akejkoľvek Bitguard™ služby sú použité na prvotné vytvorenie Vášho konta, zaobstaranie hardvéru, podpory a aktivácie služby. Súhlasíte s tým, že ak v týchto podmienkach nie je definované inak, poplatky nie sú vrátiteľné na akomkoľvek princípe.

Rezervujeme si právo upraviť ceny, vrátane ukončenia ponuky časti Bitguard™ služieb. Bitguard™ Vás bude vopred informovať o zmene ceny služieb. Následne sa môžete rozhodnúť či chcete aj naďalej používať túto službu. Tým, že budete službu používať aj po upozornení o zmene ceny služby, dávate súhlas s touto novou cenou.

Všetky poplatky za naše služby musia byť uhradené vopred, pričom Vaša zmluva je automaticky obnovovaná každý mesiac, štvrťrok alebo rok, pričom v tejto dobe budú splatiteľné poplatky za nasledujúci mesiac, štvrťrok alebo rok. Ak používate kreditnú alebo debetnú kartu na uhradenie poplatkov, potom dávate Bitguard™ právomoc stiahnuť poplatky za obnovenie služieb z Vašej karty. Ak chcete zrušiť Vašu zmluvu s Bitguard™, musíte tak urobiť písomne pred obnovením Vašej zmluvy.

Všetky poplatky, ktoré sú nám zaplatené sú nevratné s výnimkou okolností, ktoré sú definované v týchto podmienkach. Súhlasíte s tým, že nevydáte bankový príkaz na stiahnutie poplatkov vo vzťahu k akýmkoľvek poplatkom, ktoré Vám vystavíme. Ak tak učiníte, potom preberáte zodpovednosť za akékoľvek náklady spojené s opätovným stiahnutím a zaplatením poplatkov, ktoré nám prináležia na základe týchto podmienok.

 

Duševné vlastníctvo

Prosím zoberte na vedomie, že môžeme použiť akúkoľvek spätnú väzbu, komentár alebo návrh, ktorý nám pošlete alebo zverejníte na našich fórach bez akýchkoľvek záväzkov voči Vám.

Softvér a ostatné technológie, ktoré používame pre zabezpečenie služieb sú chránené autorskými právami, obchodnými právami a inými zákonmi v Slovenskej republike a iných štátoch. Tieto podmienky Vám nedávajú akékoľvek práva pre používanie autorských práv Bitguard™, jeho loga, názvu domén, alebo iných prvkov značky.

 

Dodatočné podmienky uplatniteľné pre používanie Bitguard™ Backup

Niektoré služby, vrátane Bitguard™ Bit-Záloha a balíka Bitguard™ Bit-Pro sú predávané individuálne pre každý počítač a zahrňujú neobmedzenú zálohu dát pre daný počítač. Máte právo obnovy dát uložených na:

 1. interných diskoch daného počítača,
 2. externých prípojných zariadeniach ako USB pamäte, ktoré sú pripojené k danému počítaču
 3. NAS úložné zariadenia pripojené k danému počítaču.

Záloha NAS zariadení môže byť u niektorých balíkov spojená s dodatočnými poplatkami.

Limit jednej externej mechaniky vrátane NAS zariadení a USB jednotiek je 5TB.

S výnimkou našich obchodných služieb, služby, ktoré zahrňujú Bitguard™ Bit-Záloha nesmú byť použité pre archiváciu. Za každých okolností musíte mať originálu kópiu dát, ktorá musí byť uložená na pôvodnom mieste na počítači, z ktorého bola urobená záloha. Ak zo svojho počítača zmažete súbory, ktoré boli zálohované, zmažeme príslušnú kópiu týchto súborov z našich serverov.

Bitguard™ softvér musíte mať spustený neustále na každom počítači, ktorý je zálohovaný a musíte zabezpečiť aby sa daný počítač pripojil na internet aspoň raz za 30 dní. Bitguard™ zmaže zálohy pre počítače, ktoré sa za posledných 30 dní nepripojili k službe.

Ak si želáte obnovu dát zálohovaných na našich serveroch, budeme potrebovať upozornenie 72 hodín vopred. Za bežných okolností očakávame, že Vaše dáta budú dostupné pre obnovu okamžite, rezervujeme si právo archivovať dáta na zariadeniach, ktoré nemusia byť prístupné k okamžitému prístupu.

 

Pravidlá pre predajcov a dealerov služby Bitguard™

Nasledujúce pravidlá sa uplatnujú pre predajcov, a dealerov, ktorí predávajú služby Bitguard™ prostredníctvom nášho Dealerského predajného kanála na stránke Bitguard™. Tieto podmienky (“Pravidlá pre predajcov a dealerov”) nemusia byť na vás aplikované ak ste súhlasili zo špecifickými podmienkami zo spoločnosťou Bitguard™.

Súhlasíte s tým, že budete konať ako pozitívny veľvyslanec pre značku Bitguard™ za všetkých okolností. Zabezpečíte dostatočnú podporu k službe pre vašich zákazníkov telefonicky alebo emailom. Ak prezentujete službu Bitguard™ pomocou reklamy či už ako samostatný produkt alebo v balíku služieb musíte zabezpečiť to aby bola služba dodaná v rovnakej kvalite ako bolo propagované. Je zakázané používať akýkoľvek majetok Bitguard™, vrátane loga, ikony, vzorov, textov bez písomného povolenia. Nesmiete distribuovať akýkoľvek produkt či službu spoločnosti Bitguard™ zadarmo. Ak službu ponúkate v balíku služieb nemôže byť tento balík ponúkaný zadarmo. Ste zodpovedný za to upovedomiť vašich zákazníkov o podmienkach služby Bitguard™. Bitguard™ si vyhradzuje právo na zmenu províznych podmienok ako aj zmenu cien produktu. Bitguard™ si vyhrazuje právo na pozastavenie alebo zrušenie služby v prípade že porušíte podmienky stanovené službou Bitguard™. Je zakázané nastavovať PPC kampane na Google Adowrds alebo podobne na nasledujúce kľúčové slová ako Bitguard™, bit-guard, bit-aktovka, bit-zaloha, bit-pro, bit-biznis, bitguard, bitaktovka, bitzaloha, bitpro, bitbiznis, bitguard.sk alšebo akékoľvek iné variácie hore uvedených kľúčových slov.

Nemôžete vyhlasovať že ste Bitguard , alebo Bitguard zástupca na vašej stránke alebo v akejkoľvek forme médii alebo sociálnych médii. Músíte dať jasne najavo, že ste Bitguard predajca a že nieste súčasťou organizácie Bitguard. Rovnako sa zakazuje používať názov Bitguard v názve vašej domény alebo v názve akejkoľvek stránky ktorú kontrolujete.

 

Prípustné používanie

Súhlasíte s tým, že služby Bitguard™ nebudete zneužívať. Napríklad nesmiete sa snažiť použiť služby na akýkoľvek z nasledujúcich zámerov.

 1. Skúmať, skenovať, alebo testovať zraniteľnosť ktoréhokoľvek systému alebo siete;
 2. Porušiť alebo inak obísť ktorékoľvek bezpečnostné alebo autentifikačné opatrenie;
 3. Vstupovať do, manipulovať alebo používať neverejné oblasti služieb, zdieľaných oblastí služieb, do ktorých nemáte právo vstupu a počítačových systémov Bitguard™ (alebo poskytovateľov našich služieb);
 4. Brániť fungovaniu alebo rušiť ktoréhokoľvek užívateľa, hostiteľa alebo sieť, napríklad posielaním vírusu, preťažením, zahltením, spamovaním alebo bombardovaním emailov ktorejkoľvek časti služby;
 5. Umiestniť malvér alebo inak použiť služby pre distribúciu malvéru;
 6. Vstupovať do alebo hľadať v našich službách iným spôsobom ako je naše verejne podporované rozhranie (napríklad, “stieranie”);
 7. Zasielať nevyžiadané správy, propagácie, reklamy alebo spam. Posielať informácie s upravenou, zavádzajúcou alebo falošnou identitou, vrátane “spoofovania” alebo “phishovania”;
 8. Zverejňovať čokoľvek, čo je podvodné, zavádzajúce alebo porušuje práva iných. Propagovať alebo reklamovať produkty alebo služby, na ktoré nie ste oprávnený;
 9. Vydávať sa za niekoho iného alebo skresľovať Vašu príslušnosť s akoukoľvek osobou alebo organizáciou;
 10. Zverejňovať alebo zdieľať materiály, ktoré sú nezákonne pornografické alebo nemravné, alebo ktoré propagujú náboženskú, rasovú alebo etnickú nenávisť;
 11. Porušovať právo akýmkoľvek spôsobom alebo porušovať súkromie ostatných alebo ohovárať ostatných.
 

Politika autorských práv

V súlade so Zákonom digitálnych autorských práv tisícročia z roku 1998 (Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA)), Bitguard™ bude urýchlene odpovedať na tvrdenia o porušení autorských práv, ku ktorým došlo počas používania Bitguard™ služieb a/alebo Bitguard™ webstránky ( “stránka”) ak sú tieto tvrdenia hlásené Bitguard™ spôsobom, aký je ukázaný nižšie.

Ak ste vlastníkom autorských práv, máte právo konať v jeho mene, alebo máte právo konať na základe akéhokoľvek výsostného práva v rámci autorských práv, prosím nahláste údajné porušenie autorských práv, ktoré sa deje na alebo prostredníctvom stránky tým, že vyplníte nasledujúce DMCA Upozornenie o údajnom porušení a pošlete ho vo fyzickej forme na nasledujúcu adresu.

DMCA Upozornenie o údajnom porušení (“Upozornenie“)

 1. Identifikujte dielo, ktoré je chránené autorskými právami, a u ktorého tvrdíte, že boli porušené tieto autorské práva, alebo – v prípade, že sa jedná o väčšie množstvo diel chránených autorským právom – môžete zaslať reprezentatívny zoznam diel chránených autorskými právami.
 2. Identifikujte materiál alebo odkaz, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva (alebo subjekt aktivity, ktorá porušuje autorské práva) a ku ktorému by mal byť znemožnený prístup, vrátane URL odkazu, ktorý je uvedený na stránke alebo presné umiestnenie, kde je možné nájsť daný materiál.
 3. Ak je to možné, poskytnite údaje spoločnosti, poštovú adresu, telefónne číslo a ak je to možné aj emailovú adresu.

K obsahu upozornenia pripojte obe z nasledujúcich vyjadrení:

“Týmto vyhlasujem, že som v dobrej viere presvedčený, že sporné použitie materiálu chráneného autorskými právami nie je oprávnené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo právom (napr. ako spravodlivé použitie).”

“Týmto vyhlasujem, že informácie v tomto upozornení sú presné a pod trestom krivej prísahy, že som vlastníkom alebo som oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv alebo som oprávnený výsostnými právami autorských práv, ktoré sú údajne porušované.”

Poskytnite svoje plné meno a elektronický alebo fyzický podpis.