O bezpečnosti dát

Viac o zabezpečení Vašich súborov:

 

Dá­to­vé cen­trum ka­te­gó­rie Tier III spĺňa ná­roč­né bez­peč­nos­tné po­žia­dav­ky na pre­vádz­ku Informačných Technológií, ako je na­pá­ja­nie, chla­de­nie, de­tek­cia za­te­če­nia ale­bo po­žia­ru a jeho následné hasenie. Celá infra­štruk­tú­ra je na­vy­še neus­tá­le mo­ni­to­ro­va­ná. Sys­tém súčasne sle­du­je zá­klad­né pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re pro­ce­so­rov, pa­mä­tí, dis­ko­vé­ho pries­to­ru, sie­ťo­vých pr­vkov a ope­rač­ných sys­té­mov. V prí­pa­de pot­re­by vie kon­tro­lo­vať a vy­hod­no­co­vať aj iné špe­ci­fic­ké pa­ra­met­re a do­ká­že mo­ni­to­ro­vať aj bež­iace ap­li­ká­cie až na úro­veň tran­sak­cie.

 

Dá­to­vé cen­trum Tier III musí spĺňať bez­peč­nos­tné po­žia­dav­ky na fy­zic­kú bez­peč­nosť, ako je lo­ka­li­ta, špe­ciál­na bu­do­va so že­le­zo­be­tó­no­vým ske­le­tom, bez­peč­nost­ný perimeter, nep­retr­ži­tá stráž­na služ­ba, kon­tro­lo­va­ný vstup do bu­do­vy, osob­ná iden­ti­fi­ká­cia či­po­vou kar­tou a PIN kó­dom. Ďalej je to ka­me­ro­vý sle­do­va­cí sys­tém a zó­no­va­nie pre­vádz­ko­vých pries­to­rov.